Share this Job

What's Next? Join ZF!

ZF is a global technology company supplying systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility.

ZF allows vehicles to see, think and act. In the four technology domains of Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving, and Electric Mobility, ZF offers comprehensive product and software solutions for established vehicle manufacturers and newly emerging transport and mobility service providers. ZF electrifies a wide range of vehicle types. With its products, the company contributes to reducing emissions, protecting the climate and enhancing safe mobility.

Technik SaZ

Country/Region:  SK
Location: 

Levice, NI, SK, 93401

Req ID 50163 |[[filter6]], Slovakia

  

Popis pracovnej činnosti:

 • Vedie, doplňuje a udržuje v aktuálnom stave archív technickej dokumentácie S a Z a VTZ.
 • Riadi, kontroluje a zabezpečuje inštaláciu nových a  premiestňovaných S a Z.
 • Poskytuje technickú podporu dodávateľom servisu (interným a externým).
 • Vypracovávanie podkladov a rokovanie s dodávateľmi, spolupráca pri tvorbe zmlúv o zabezpečovaní ND, materiálov a poskytovaní servisných služieb
 • Vypracovávanie štatistických analýz a rozborov týkajúcich sa technických porúch a rokovanie s výrobcami vyhradených technických zariadení.
 • Rokovanie s dodávateľmi, riešenie technických problémov na špecifických požiadavkách servisu.
 • Navrhovanie a vypracovávanie podkladov pre technické riešenia v oblasti S a Z.
 • Vypracovávanie a dopĺňanie technických postupov a dát v softvérových moduloch údržby (SAP /PM)
 • Sledovanie vývoja a zmien technických noriem pre vyhradené technické objekty.
 • Plní pokyny nadriadeného vydané v súlade s právnymi predpismi 

Zodpovedá za:

 • Objednanie a výkon opráv S a Z a VTZ, vykonávané externými organizáciami podľa platnej legislatívy
 • Spracovanie požiadaviek na nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu, vedie a vyhodnocuje náklady na ND, SM a údržbu
 • Stanovenie a vypracovanie  plánu preventívnej údržby a kontroly strojov a VTZ a zodpovednosť za ich dodržiavanie vrátane plnenia legislatívnych požiadaviek.
 • Za realizáciu zavádzania a udržovania TPM v údržbe
 • Viesť agendu dokumentácie strojov, poskytovať informáxcie pri zaraďovaní do majetku

Rozhoduje:

 • O zastavení prevádzkovania zariadenia, ak je ohrozená BOZP, alebo OŽP
 • Posudzuje kvalitu vykonaných údržbárskych prác interne a hlavne externe. Môže zastaviť práce, alebo platbu externej firme, pri nedodržaní zmluvných podmienok
 • O podmienkach pre výkon servisu pre VTZ a ich plnenie

Spolupracuje:

 • Pri zisťovaní porúch, príčin havárií S a Z a VTZ
 • Pri riadení a činnosti skladov pre ND a spotrebný materiál
 • Vypracovávanie podkladov a podnecovanie sťažností a reklamácií v prípade nedodržania podmienok zo strany externých dodávateľov v spolupráci s definovanými oddeleniami zodpovednými za vybavovanie reklamácií.

 

Ďalšie zodpovednosti:

Zamestnanec vykonáva ďalšie úlohy a činnosti uložené jemu nadriadeným zamestnancom, súvisiace s dohodnutým druhom práce.

Zamestnanec je povinný vykonávať práce v rozsahu náplne práce, pracovnej zmluvy, Zákonníka práce, platných organizačných a riadiacich noriem.

Zamestnanec je povinný riadiť sa smernicami a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému riadenia kvality podľa normy ISO TS 16 949 a environmentálneho manažérskeho systému podľa normy ISO 14 001, a systému riadenia energií EnMS, podľa normy ISO 50001:2011

Zamestnanec je povinný dodržiavať platné predpisy v oblasti BOZP, tzn. dbať o svoju vlastnú bezpečnosť, o svoje zdravie a o bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho konanie.

Zamestnanec je povinný dodržiavať platné predpisy v oblasti požiarnej ochrany.

 

S a Z – stroje a zariadenia

VTZ – vyhradené technické zariadenia 

 

Be part of our ZF team as Technik SaZ and apply now!

Contact

Lucia Karvašová

 

Our Commitment to Diversity

ZF is an Equal Opportunity and Affirmative Action Employer and is committed to ensuring equal employment opportunities for all job applicants and employees. Employment decisions are based upon job-related reasons regardless of an applicant's race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age, national origin, disability, marital status, genetic information, protected veteran status, or any other status protected by law.

Find out how we work at ZF:


Job Segment: Real Estate, SAP, ERP, Sales, Technology